Algemene/Hygiëne Voorwaarden 

(A/H Voorwaarden)

Op elke overeenkomst tussen Beautiful All Day en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 1

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautiful All Day en een cliënt waarop Beautiful All Day deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2
Inspanning Beautiful All Day

 1. Beautiful All day zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Beautiful All day worden verteld.
 3. Beautiful All Day is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Beautiful All Day begint alleen met de behandeling indien de cliënt de toestemmings formulier heeft ondertekent.

Artikel 3
Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet Beautiful All Day bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Beautiful All Day neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. Beautiful All Day is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak. 
 6. Gemaakte foto's van de wimper extensions van de cliënten mogen alleen gebruikt worden door Beautiful All Day voor reclame doeleinden. Tenzij de cliënt aangeeft deze niet te mogen gebruiken.

Artikel 4
Betaling

 1. Beautiful All Day vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Artikel 5
Aansprakelijkheid

 1. Beautiful All Day is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Beautiful All Day is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beautiful All Day is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beautiful All Day zelf.
 4. Beautiful All Day kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de cliënt zelf de Wimper Extensions verwijderd waarbij mogelijk tot ernstige irritatie kan leiden
 5. Beautiful All Day kan niet aansprakelijk worden gesteld indie de cliënt de Wimper Extensions door derden laat verwijderen bijvoorbeeld een andere beauty salon
 6. Beautiful All Day kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de cliënt allergieën oploopt na een Airbrush Tanning behandeling.
 7. Beautiful All Day kan niet aansprakelijk gesteld worden indien na de behandeling vlekken/kleur op de kleding komt van de cliënt.
 8. Beautiful All Day kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de behandeling niet voldoet aan de verwachtingen van de cliënt.

Artikel 6
Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na de behandeling, mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautiful All Day.
 2. Beautiful All Day moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautiful All Day de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautiful All Day het Behandelingsbedrag gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 7.
 5. Indien Beautiful All day en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 7
Garantie

 1. De cliënt op de hoogte is gebracht door Beautiful All Day over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 2. De cliënt andere producten dan door Beautiful All Day geadviseerde producten heeft gebruikt.
 3. De cliënt de adviezen voor naverzorging niet heeft opgevolgd.
 4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
 5. De cliënt de producten niet volgens het advies van Beautiful All Day heeft gebruikt.
 6. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 8
Beschadiging en diefstal

 1. Beautiful All Day heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Beautiful All Day meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9
Hygiëne en voor/na zorg behandeling

 1. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich te houden aan de persoonlijke hygiëne
 2. Vooraf zal Beautiful All Day de hygiëne behandelingen zorgvuldig uitleggen voordat de behandeling begint.
 3. Make-up resten op en rondom het oog wordt door Beautiful All Day zorgvuldig verwijderd  voordat de Wimper Extensions behandeling wordt aangebracht. 
 4. Beautiful All Day gebruik alleen producten wat wordt aangegeven of vermeld wordt op de website.
 5. Beautiful All Day behandelingen worden verricht in een hygiënische omgeving.
 6. De cliënt is op de hoogte van de voor en na zorg behandeling van de Wimper Extensions. 
 7. Na zorg Wimper Extensions; - De ogen/wimpers mogen niet meer met een reguliere make-up reiniging schoongemaakt worden zoals met olie erin! Alleen op waterbasis, Beautiful All Day advies reinigen met kraanwater!. -Na het douchen de ogen niet droog wrijven maar droogdeppen.-de ogen niet wrijven.-De wimpers niet trekken of knippen.
 8. Bij het kleven van de Wimper Extensions de wimper uitelkaar halen met een wimperborsteltje
 9. Permanente kleuring op de wimpers is niet toegestaan of gebruik van een wimper kruller
 10. De cliënt kan met de Wimper Extensions; douchen, zwemmen, sauna, zonnebanken,alle sport activiteiten, bril dragen, en contactlenzen dragen.
 11. De cliënt is zelf verantwoordelijk indien gebruik make-up op de Wimper Extensions Gebruik mascara alleen op waterbasis geen mascara gebruiken op waterproofbasis
 12. Bij irriatie dient de cliënt binnen 3 dagen contact op te nemen met Beautiful All Day. Binnen de termijn van 3 dagen zal de Wimper Extensions kostenloos worden verwijderd indien de cliënt kan aantonen de Algemene/Hygiëne voorwaarden te hebben nageleefd.
 13. Beautiful All Day verwijderdt alleen Wimper Extensions diens zij te hebben aangebracht aan de cliënt.
 14. De cliënt is op de hoogte van de voorbehandeling hygiëne die zij moeten navolgen voor een beter resultaat vor de Airbrush Tanning behandeling.
 15. De cliënt is op de hoogte 5 uur na de Airbrush Tanning behandeling de kleur kan afgeven op de kleding.

 

 

  © copyright 2012 Beautiful All Day. All rights reserved